De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Informatieblad
Persberichten


                       
                                                     
PERSBERICHT – 9 december 2013

 

De Rederscentrale vraagt erkenning voor de inspanningen van de Belgische visserij.

 

Veralgemeningen in de duurzaamheidsretoriek leiden tot desinformatie.

 

Bij een zoveelste initiatief van milieuverenigingen rond duurzame visserij wordt weer gretig gebruikt gemaakt van veralgemeningen die veel hardwerkende vissers onterecht verwijten dat ze geen rekening houden met het ecologisch aspect. Er zijn spijtig genoeg elders ter wereld nog voorbeelden van overbevissing die kunnen aangetoond worden, maar in de wijdverspreide visserijgebieden van de Belgische vissers is de situatie veel genuanceerder.

Zoals bij ongeveer alle Europese visserijvloten die in de Noordoost Atlantische Oceaan vissen, is het aantal Belgische vaartuigen drastisch verminderd. Het overblijvende tachtigtal vaartuigen is op jaarbasis verspreid actief in een gebied dat zich uitstrekt van het noordelijkste punt van Denemarken tot de noordkust van Spanje in noord-zuid richting, en tussen de Noordzeekust van Duitsland en het zuidelijkste punt van Ierland van oost naar west.

De overblijvende visserijactiviteiten zijn daarbij onderworpen aan strikte Europese en nationale regelgevingen, en uitvoerige rapporteringen die streng gecontroleerd worden. De inbreuken of vergissingen kunnen tot strenge bestraffingen leiden die zwaar doorwegen bij zowel schippers als visserijbedrijven.

De Belgische reders hebben daarenboven grote inspanningen gedaan om de selectiviteit van hun vistuigen te verhogen. De Rederscentrale heeft op hun vraag aan de overheid geadviseerd om de ontsnappingspanelen in de netten verplicht te maken, zodat jonge vissen kunnen ontsnappen. Dit advies heeft geleid tot een Vlaamse regelgeving die sinds 1 juni 2013 algemeen van toepassing is. De resultaten waren bij de vissers op dat moment al positief beoordeeld, want er is niet gewacht op die regelgeving om een vermindering van de ongewenste bijvangst te bekomen.

Al jaren zoekt de Belgische vissersvloot naar mogelijkheden om het brandstofverbruik te verminderen. Dit gaat gepaard met vermindering van weerstand en dus ook vermindering van impact op de bodem. Op vandaag hebben aanpassingen aan de vistuigen van Belgische vaartuigen en aan de manier van werken, reducties tot 40% opgeleverd ten opzichte van 2007.

Een andere doelstelling waarin de Belgische vissers investeren, is de verwerking van de vangsten aan dek van de vaartuigen. Systemen worden ontwikkeld om de vangsten die niet aan boord mogen blijven zo snel mogelijk weer in zee te krijgen, zodat de overleving wordt geoptimaliseerd.

Dit alles heeft zeker bijgedragen tot het feit dat de wetenschap beaamt dat tussen 2003 en 2013 het aantal Noordoost-Atlantische bestanden dat zich binnen de biologische grenzen bevindt, enorm gunstig geëvolueerd is. Nochtans worden van zodra één onderdeel van de wetenschappelijke analyse (bijvoorbeeld het aantal geboortes) niet in een wetenschappelijk criterium valt, die bestanden omschreven als ‘overbevist’. De sector staat er achter om geleidelijk naar het streefdoel maximaal duurzame opbrengst te evolueren (dit betekent vissen volgens criteria waarbij het hoeveelheid exemplaren van een soort kan opgevist worden, zonder het bestand in gevaar te brengen), maar één kleine afwijking van die criteria ‘overbevissing’ noemen is een veralgemening die een welwillende visserij onterecht bekritiseert.

Er wordt ook vaak vergeten dat er ook andere pijlers van duurzaamheid zijn dan de ecologische. Iedere economische activiteit zal op één of andere manier een milieu-impact hebben en de Belgische reders zien het als hun taak om die impact zo klein mogelijk te houden. Maar zonder activiteiten met een economische doelstelling, kan een visserijsector niet blijven bestaan.

Het sociaal aspect is een andere pijler en op dat gebied geldt de Belgische visserijsector als een voorbeeld, zowel wat verloning en sociale zekerheid betreft, als voor de noodzakelijke aandacht voor de veiligheid. De Rederscentrale vraagt dan ook zowel aan de milieuverenigingen als aan de grootwarenhuizen om binnen een categorisering van duurzaamheid alle aspecten in rekening te brengen en dus de producten van de Belgische visserij bij de consumenten te blijven aanprijzen.

Iedere andere categorisering betekent alleen maar een onwil om af te stappen van een algemeen credo rond visserij, gebaseerd op zaken waar de Belgen ver vanaf staan. De partners die het convenant ‘Naar een duurzame Vlaamse visserij’ in augustus 2011 hebben ondertekend, (minister-president Kris Peeters, het Vlaams Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Natuurpunt en de Rederscentrale) werken samen om de specifieke maximale duurzaamheid van de Vlaamse visserij te bereiken.

Ook voor andere eigen initiatieven die kunnen bijdragen aan economische duurzaamheid staan bij de echte kenners de Belgische vissers hoog aangeschreven: de investeringen die gedaan zijn ter verbetering van hygiëne en kwaliteit worden door die kenners ten zeerste geapprecieerd en ook deze thema’s komen niet naar voor in de huidige duurzaamheidscategorisering.

Visserijbeleid wordt gevoerd op veel niveaus, wat betekent dat er ook in de politieke wereld veel aandacht aan deze kleine sector wordt besteed. Een vraag van de Rederscentrale aan de deelnemers aan dit politiek thema is om bij de sector ten rade te gaan vooraleer standpunten in te nemen die onterechte gevolgen kunnen hebben. De Rederscentrale is zeker bereid om op alle aangehaalde aspecten uitgebreider in te gaan en zo te helpen om die onterechte gevolgen te vermijden. 

= Einde bericht =

 

Contactgegevens voor verder informatie rond dit bericht:

 

REDERSCENTRALE, Ierse-Zeestraat 50, 8380 ZEEBRUGGE

Erkende producentenorganisatie en beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij

www.rederscentrale.be

Tel: 059 / 32 35 03 – 050 / 37 72 57

E-mail : rederscentrale@online.be    

                                    webdesign