De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Informatieblad
Persberichten


PERSBERICHT – 5 februari 2015 

Vistraject; duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector


De Vlaamse overheid, vissers en Natuurpunt schetsen krijtlijnen voor visserij van de toekomst

 

BRUSSEL - Op donderdag 5 februari 2015 wordt het rapport 'Vistraject' voorgesteld. Het rapport schetst 7 manieren om visserij tegelijk ecologisch duurzaam en economisch leefbaar te maken. Het is het resultaat van 4 jaar intensief overleg tussen De Rederscentrale, ILVO, de Vlaamse overheid en Natuurpunt.

 

De transitie van de visserijsector is in vele opzichten een inspirerend voorbeeld voor andere sectoren. Vissers en natuurbeschermers hebben in elkaar bondgenoten gevonden in de strijd voor een zee die vandaag, maar ook morgen nog vol vis zit.

 

Het duurzaamheidstraject werd opgestart in augustus 2011 door minister-president Kris Peeters samen met de vertegenwoordigers van Natuurpunt, de Rederscentrale, het instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO) en het departement Landbouw en Visserij. Het Convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector had als doel om de sector te wapenen voor de verschillende uitdagingen van de toekomst; daarbij kwamen zowel de sociale, economische als ecologische aspecten van visserij aan bod.

 

Zeven hoofddoelen geven de hoofdlijnen weer van het beoogde transitieproces in de visserijsector. Omdat het belangrijk is om vissers die duurzaam vissen, daar ook (financieel) voor te waarderen, worden er in het rapport verbanden gelegd met projecten zoals bvb. Valduvis. Valduvis wil de duurzaamheid van de aangeboden vis op de veiling zichtbaar maken opdat de extra inspanning beloond wordt in markttoegang en/of meerwaarde. Ook de rol van de consument in dit transitieproces komt aan bod.

 

De zeven wegen naar een duurzame Vlaamse visserij:

-      De Vlaamse visserij draagt ertoe bij dat alle commerciële visbestanden zich bevinden binnen veilige grenzen.

Door een duurzaam beheer van de visbestanden zal er op lange termijn stabiele visvangst mogelijk zijn die vissers  met minder inspanning kunnen binnenhalen, waardoor de brandstofuitgaven dalen en koolstofemissies verminderen. Bovendien zal een betere vangstsamenstelling met grotere exemplaren kunnen bijdragen tot hogere marktprijzen.

 

-      De vissersvloot heeft een minimale impact op het ecosysteem.

De zoektocht naar duurzame visserijtechnieken die een minimale impact hebben op het milieu en de selectiviteit van de vangsten vergroot, wordt verder gezet. Ook de indirecte negatieve impact op de waterkwaliteit en luchtkwaliteit wordt daarin meegenomen.

 

-      Natuur op zee wordt beschermd.

Vissers en natuurbeschermers zorgen samen voor natuurgebieden in zee. Vissers in opleiding leren over de werking van het ecosysteem, Natura 2000 en beschermde diersoorten, zodat er meer begrip ontstaat voor de noodzakelijke beschermingsmaatregelen.

 

-      Rederijen zijn economisch rendabel.

Economisch rendabele rederijen  vormen een stevige basis om te investeren in ecologische en sociale doelen. Door de inzet van alternatieve technieken aan boord en aan het vistuig stijgt de rendabiliteit. Informatiecampagnes en certificaten tonen consumenten de weg naar duurzame vis.

 

-      Kleinschalige en kustvisserij.

De lokale kleinschalige en kustvisserij kent een aparte problematiek die een specifieke aanpak nodig heeft doordat hun bereik weg van de thuishaven veel beperkter is en hun mogelijke visgronden meestal gedeeld moeten worden met andere activiteiten op zee en of natuurbescherming.

 

-      Een sociaalverantwoorde visserij.

De vissers zijn tevreden over hun job, hun verloning en werken in veilige werkomstandigheden.

 

-      De nieuwe vissers.

Een job als visser is opnieuw in trek bij jongeren. De nieuwe generatie vissers wordt binnen een brede maritieme opleiding opgeleid tot  ‘guardians of the sea’ en vaardige ondernemers, zodat zij goed voorbereid aan hun toekomst als visser kunnen starten.

 

Voor  de betrokken partners is het vistraject een belangrijke stap richting duurzame en verantwoorde visserij, maar het is geen eindpunt. Er worden volop voorbereidingen getroffen om het convenant voor Duurzame visserij, dat aan de basis lag, te vernieuwen.

 

“Als Vlaams minister voor visserij sta ik achter dit traject, waarbij vissers, natuurverenigingen en overheid zeven manieren omschrijven om de visserij te verduurzamen. Hierbij wordt rekening gehouden met economische, sociale en ecologische aspecten. Tijdens deze unieke samenwerking versterken de partners elkaar in tijden van nieuwe uitdagingen en verandering”, aldus minister Joke Schauvliege.

 

Contactpersonen:

Rederscentrale                                                Emiel Brouckaert             0473/781104

Natuurpunt                                                      Krien Hansen                   0498/851687

ILVO                                                                 Hans Polet                      0494/286971

Departement Landbouw & Visserij                  Johan Heyman                 0497/516570

Minister Schauvliege                                        Annie Cool                       0498/777244

 

Programma:

10.30u  Ontvangst

10.40u  Toespraak door dhr. U. Wintein, voorzitter Rederscentrale

10.50u  Toespraak door dhr. W. Roggeman, voorzitter Natuurpunt

11u        Toespraak door dhr. H. Polet, wetenschappelijk directeur ILVO

11.10u Toespraak door dhr. J. Heyman, afdelingshoofd departement Landbouw en Visserij

11.20u  Toespraak door mevr. J. Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

11.30u Uitgebreide receptie met Noordzeeproducten, verzorgd door Hotelschool Spermalie

 

Tijdens de receptie is het mogelijk de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties te interviewen.

 

Plaats: Noordzeestraat 201, 8380 Zeebrugge, aan de kade voor de Vlaamse Visveiling

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

 webdesign