COVID-19 en Belgische visserij


De uitbraak van het Corona-virus (COVID-19) heeft een enorme impact om onze samenleving. Sinds 17 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben uiteraard eveneens gevolgen voor de werking van de visserijsector.

Zie hieronder meer informatie en een overzicht van mogelijke antwoorden op uw vragen. De Rederscentrale volgt alle ontwikkelingen van nabij op en blijft bereikbaar via het algemene nummer 059/32 35 03 en via info@rederscentrale.be

Beschermings-richtlijnen COVID-19

Er wordt op gewezen om ook op de vaartuigen de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid te volgen, erop voorzien te zijn en ervoor te zorgen dat ze aan boord kunnen nageleefd worden: was regelmatig de handen, gebruik telkens een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak, hoest en of nies in de binnenkant van je elleboog en blijf thuis wanneer je ziek bent. Voor meer informatie kan de website geraadpleegd worden:

www.info-coronavirus.be

Buitenlandse havens en bemanningstransport

Naar aanleiding van de corona-crisis zijn er door verschillende lidstaten, waaronder België, reisbeperkingen afgekondigd en vinden er op de grens met Nederland en Frankrijk controles plaats. De Rederscentrale adviseert aan individuele rederijen om een verklaring mee te geven met de bemanningsleden die de grens over moeten, ondertekend door de werkgever/rederij, waarin verklaard wordt dat de verplaatsing noodzakelijk is in het kader van voedselbevoorrading.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een Engelstalig formulier opgesteld dat de werkgever de mogelijkheid geeft om de arbeidsrelatie met de werknemer aan te tonen. Dit document kan gedownload worden op via de website:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens-over-te-steken-voo...

De Rederscentrale heeft aan de overheden gevraagd om het nodige te doen om vistransport, bemanningstransport, bevoorrading van noodzakelijke goederen/materiaal aan boord te laten doorgaan en de logistiek operationeel en kostefficiënt houden.

COVID-19 en marktsituatie

De Rederscentrale volgt de marktsituatie specifiek op en staat in nauw contact met kopers en de Vlaamse Visveiling. Daarnaast komt het Directiecomité via internetvergaderingen geregeld bijeen om de situatie te analyseren. Tot nu toe werd tot de volgende conclusies gekomen:

 • Volgens de aanvoer, prijsevolutie en de huidige spreiding van de Belgische vloot is er geen PO-besluit mogelijk om een gestructureerde activiteitenbeperking te voorzien. Er wordt gerekend op de rederijen om volgens de individuele en algemene situatie te beslissen over aanpassingen aan hun visplan (quotagebruik en vaartdagenplafond).
 • Er wordt met de veilingen contact gehouden over de aanvoerregeling, inclusief hun DVA.

 De Rederscentrale rapporteert telkens over deze zaken per mail naar haar leden.

De Rederscentrale staat ook in contact met instanties die kunnen helpen om de consumptie van lokale visserijproducten te promoten.

 Aandacht voor visserij op Europees niveau

Mede op vraag van Europese visserijorganisaties ligt een voorstel op tafel voor meer flexibiliteit met het aanwenden van de beschikbare middelen en steunmogelijkheden onder het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Daarbij wordt gekeken naar stilligvergoeding, opslag- en/of opvangsteun, aanpassing van productie- en marketingplannen en promotie van visserijproducten.

Vanuit Vlaanderen is gemeld dat er meer middelen vanuit Europa nodig zijn om de bestaande mogelijkheden te kunnen financieren.

De Commissie verwijst naar de volgende mogelijkheden voor lidstaten:

 • Europees Sociaal Fonds met als doel verkleinen van impact op de tewerkstelling.

 • Extra Europese middelen in het Europees Investeringsfonds, voor eventuele garanties voor bankleningen aan KMO’s.

Eens de Europese ministerraden en parlement dit hebben goedgekeurd, is aan de lidstaten om er uitvoering aan te geven.

Vlaamse/Federale aandacht voor de visserij?

De Vlaamse en de federale overheid voorzien heel wat steunmaatregelen om de door de coronacrisis getroffen bedrijven, zelfstandigen en sectoren te steunen.

Federaal

Voor de ondernemingen die hinder ondervinden door de maatregelen van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen gevraagd worden aan de FOD Financiën. Steunmaatregelen zijn bijvoorbeeld aanvraag van het overbruggingsrecht en uitstel van betaling van sociale bijdragen. Meer informatie hierover is te vinden via onderstaande link.

https://financien.belgium.be/nl/node/121/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Vlaams

De Vlaamse regering voorziet een hinderpremie voor ondernemingen die getroffen worden door de corona-maatregelen en hun onderneming volledig stilleggen. Daarnaast is er een compensatiepremie.  Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken maar door de beperkende maatregelen een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000. Tot slot voorzien crisiswaarborgen dat bedrijven in financiële moeilijkheden een nieuwe schuldenregeling kunnen vragen. Meer informatie is te vinden via onderstaande link.

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Berichtgeving FOD Mobiliteit en Vervoer:

De Rederscentrale ontving berichtgevingen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer met volgende inhoud.

Visserijloket:

Op 11/05/2020 zal het loket  van de dienst zeevisserij op afspraak open gaan omdat we de COVID-19 maatregelen wensen te respecteren.

Het is dus niet meer mogelijk om langs te komen zonder afspraak en alleen na afspraak zal u verder geholpen worden.

 Voor het betreden van het gebouw wordt gevraagd de volgende maatregelen te nemen:

 • Social distancing maatregelen (minimum 1,5 meter tussen personen) worden zoveel mogelijk gerespecteerd
 • De lift te nemen om naar boven te gaan en de trap om naar beneden te gaan

 U kan een afspraak maken:

Inspecties:

Vanaf 11/5/2020 zal de Scheepvaartinspectie terug inspecties uitvoeren aan boord van de Belgische vissersvaartuigen binnen België.

Voorlopig zal er voorrang gegeven worden aan de droogschouwingen. Elke inspectie (droogschouwing, jaarlijkse schouwing en droogschouwing) dient nog steeds aangevraagd te worden bij de Scheepvaartinspectie.

Voor de inspecties die aan boord worden uitgevoerd vanaf 11/5/2020 wordt er verwacht dat de reder van het vissersschip een aantal COVID-19 maatregelen neemt.

De maatregelen die genomen dienen te worden zijn minimum de volgende maar concrete instructies zullen aan de reder gecommuniceerd worden bij het vastleggen van de afspraak:

 • Indien er de laatste 2 weken een COVID-19 besmetting aan boord geweest is dient dit gemeld te worden aan de inspecteur bij het aanvragen van de inspectie
 • Er wordt afgesproken op de kade of ingang van het droogdok
 • Liefst 1 maar maximaal 2 personen (exclusief inspecteur) aan boord indien relevant voor de inspectie.
  Deze personen:
  • Dienen een mondmasker te dragen
  • Mogen geen COVID-19 symptomen vertonen
 • Toegang tot het schip dient versperd te worden tijdens de inspectie zodat er zeker nooit meer dan 2 personen aan boord zijn
 • Social distancing maatregelen (minimum 1,5 meter tussen personen) worden zoveel mogelijk gerespecteerd

De reder dient  de werf te verwittigen welke voorzorgsmaatregelen gerespecteerd dienen te worden zodat ook zij zich kunnen voorbereiden op de inspectie.

 De reder dient bij de aanvraag van de inspectie te bevestigen dat hij de maatregelen gekregen heeft en deze zal respecteren.


De Scheepvaartcontrole erkent het belang van de economische continuïteit van de zeevisserijvaart, zodat het niet gewenst is dat vissersvaartuigen die in België zijn geregistreerd, uit de vaart worden genomen vanwege mogelijk verlopen certificaten als gevolg van de huidige en de te verwachten COVID-19-situatie.

De Rederscentrale ontving twee documenten; enerzijds operationele maatregelen voor certificatie van de zeevisserijvaart in het kader van de coronacrisis. Hierin zijn maatregelen opgenomen in het kader van:

- Certificatie van Belgische vissersvaartuigen:

o Onderzoek en certificatie

In geval van keuringen (jaarlijkse schouwing, droogschouwing, controleschouwing) aan boord, zal de Scheepvaartcontrole deze geval per geval overwegen om de verplichte wettelijke keuringsperioden uit te breiden door de afgifte van een dispensatie of een certificaat met een korte termijn. De reder dient hiervoor uitstel te vragen via objectieve bewijzen die de onmogelijkheid van een onderhoud of keuring aantonen. De reder dient eveneens een plan van aanpak toe te voegen dat aangeeft hoe het vissersvaartuig weer in overeenstemming met de vereisten zal gebracht worden. Voor uitstel van een jaarlijkse schouwing dient de reder een “verklaring voor uitgifte van certificaten van korte termijn” in te dienen. De Scheepvaartcontrole beslist geval per geval over het uitstel en onder welke voorwaarden.


o Elektronische kopie van certificaten,

De Scheepvaartcontrole zal in de periode dat de COVID-19-maatregelen van kracht zijn, ook elektronische kopieën van verplichte certificaten uitgeven en accepteren.


- Certificatie van bemanning van Belgische vissersvaartuigen:

o Certificaten van medische geschiktheid,

De reder kan per bemanningslid toelating vragen om het certificaat van medische geschiktheid met maximaal drie maanden te verlengen. De aanvraag kan enkel voor certificaten van medische geschiktheid die recent zijn. De toelating wordt pas na schriftelijke goedkeuring van de Scheepvaartcontrole beschouwd als zijnde aanvaard. De aanvraag dient per mail te worden aangevraagd via: zeevisserij.oostende@mobilit.fgov.be


o Vaarbevoegdheidsbewijzen,

Bij hernieuwing van een recent vervallen vaarbevoegdheidsbewijs voor de zeevisserij waarbij aan alle vereisten wordt voldaan, waaronder de vereiste gevolgde periodieke scholing, kan de hernieuwing aangevraagd worden. Bij een hernieuwing waarbij niet aan alle vereisten wordt voldaan, waaronder de vereiste gevolgde periode scholing, kan uitzonderlijk een aanvraag voor hernieuwing gedaan worden. Wie niet over de vereiste periodieke scholing beschikt, dient minstens een verklaring in te dienen dat de betrokken visser zich in een opleidingsinstelling heeft ingeschreven.  Wat erkenning van buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen betreft, kan eveneens een aanvraag voor verlenging worden aangevraagd. Een dergelijke verlenging kan maximaal voor een beperkte termijn van 6 maanden. De Scheepvaartcontrole beslist geval per geval of een hernieuwing of verlenging wordt toegekend.


o Aanvraag van documenten voor bemanning,

Documenten (vaarbevoegdheidsbewijzen, logboeken, stageboeken…) kunnen via e-mail bezorgd worden of in de brievenbus die in het gebouw op de Natiënkaai 5 Oostende staat gedeponeerd worden.


o Elektronische aangifte van zeereizen,

Gezien de elektronische aangifte van de zeereizen gekoppeld is aan de geldigheid van certificaat van medische geschiktheid, vaarbevoegdheidsbewijzen en erkenningen van vaarbevoegdheidsbewijzen, wordt gevraagd tijdig eventuele aanvragen voor verlengingen ervan aan te vragen, zodat deze kunnen worden nagezien en bij aanvaarding, kunnen worden verwerkt.

Anderzijds ontving de Rederscentrale een document ‘Verklaring voor uitgifte van certificaten van korte termijn.’ Dit document kan gevonden worden op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer: 

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/zeevisserij


Bereikbaarheid Zeevissersfonds/PREVIS

Het Zeevissersfonds blijft bereikbaar:

Via telefoon op het nummer 059/50 95 55 op maandag t.e.m. donderdag van 08u30-12u15 en van 13u00 tot 17u00 en op vrijdag van 08u30 t.e.m. 12u30.

Via e-mail:info@zeevissersfonds.be 

Via Whatsapp op het nummer 0471/41 13 28

Previs is bereikbaar op het nummer 0477/68 25 00 en via e-mail op luk.louwagie@zeevissersfonds.be 

 Voor het ophalen van beschermkledij gelieve telefonisch contact op te nemen met het Zeevissersfonds.

 

Sluitingsperiode opleidingscentra en stand van zaken geplande opleidingen

VDAB

Alle opleidingen die georganiseerd worden door VDAB, worden wegens veiligheidsmaatregelen opgeschort tot en met 1 juni 2020, daarnaast wordt ook onderzocht of er een opstart vanaf 2 juni 2020 mogelijk is.

De Basic Safety Training die voor het Zeevissersfonds is gepland in de maand juni staat voorlopig nog vast van 29/06/2020 tot 3/07/2020.

Indien vissers hun Refresher ondertussen moesten herhalen en ingeschreven waren voor een herhalingsopleiding, kan VDAB een verklaring opmaken om een verlenging te bekomen van 6 maanden.

RelyOn Nutec

RelyOn Nutec is gesloten tot 3 mei. Het opleidingscentrum voorziet om vanaf maandag 4 mei 2020opnieuw te starten met de veiligheidstrainingen. Er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen.

De Basic Safety Trainingen die voor het Zeevissersfonds zijn gepland in de maanden mei en juni:

 • 18/05/2020 – 22/05/2020

 • 2/06/2020 – 5/06/2020

 • 22/06/2020 – 25/06/2020

Volgende opleidingen worden geannuleerd tot eind augustus 2020:

-          BOVV punt 5 ‘Voorkomen van vervuiling op zee’

-          BOVV punt 6 ‘Voorkomen van arbeidsongevallen op zee’

-          PSZ module 1

De geldigheid van deze informatie is afhankelijk van hoe alles verder evolueert m.b.t. de COVID-19-maatregelen.

 


 


 


Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03