MaViTrans


Markterkenning voor een Visserij in Transitie

Projectvoorstel

De eerste concrete implementatie van de VALDUVIS-methodologie leidt tot een nieuw project MaViTrans waarin gestreefd wordt naar een Markterkenning voor een Visserij in Transitie. Het project heeft als doelstelling het implementeren van een breed gedragen duurzaamheidserkenning voor de Belgische visserij, gebaseerd op duurzaamheidsbeoordelingen op vaartuigniveau gegenereerd door de VALDUVIS-tool, en met oog op de verduurzaming van zowel individuele rederijen als de vloot in haar geheel. De insteek voor het MaViTrans-project is de verduurzaming van de gehele Belgische visserijvloot. Het ‘concept verbetertraject’, dat ontwikkeld werd door ILVO in het VALDUVIS Go Live-project, biedt het kader voor deze verduurzaming, en laat tegelijk toe om de inspanningen van individuele reders te erkennen op de markt. Dit is in lijn met de hoofddoelstelling van Vistraject – Het ondersteunen van transitie en de nevendoelstellingen (h)erkennen van duurzaamheid, (h)erkenning op de markt en duurzaamheid communiceren (De Snijder et al., 2015). 
Stuurgroep

De stuurgroep van het MaViTrans-project bestaat uit de volgende organisaties:
  • Rederscentrale
  • Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)
  • Departement Landbouw en Visserij
  • Kabinet van de minister bevoegd voor visserij
  • VZW Natuurpunt
  • Het Wereldnatuurfonds (WWF)
  • Vertegenwoordiging Vlaamse visveilingen
  • Vertegenwoordiging visgroothandel
  • Vertegenwoordiging visverwerking
  • Vertegenwoordiging retails
Engagementsverklaring

Wanneer een rederij zich vrijwillig engageert om de duurzaamheid van het vaartuig te verbeteren en er aan een aantal bepalingen voldaan wordt, dan krijgt het vaartuig een duurzaamheidserkenning, die zichtbaar moet worden bij de verkoop van de vangst. De rederij wordt betrokken door het ondertekenen van een engagementsverklaring, waarin de doelstellingen en voorwaarden van het project aan bod komen. Via de ondertekening stemt de reder in om actief mee te werken aan de verduurzaming van zijn of haar vaartuig in samenwerking met het ILVO die via de verbetertrajecten en individuele begeleiding de rederij ondersteunt om de doelstellingen te bereiken. Wanneer een reder een engagementsverklaring ondertekend heeft, wordt hij/zij door het ILVO uitgenodigd voor een eerste gesprek. In deze verkennende gesprekken worden de verschillende scores besproken en worden data verzameld waarover de onderzoekers momenteel niet beschikken. Deze taak is een belangrijke eerste stap in het verbeteren van de kwaliteit van de duurzaamheidsassessments. Op basis van de gesprekken gaan de onderzoekers op zoek naar de belangrijkste aanpassingen die de reder kan doen om de score voor zijn/ haar vaartuig te verbeteren. Er wordt daarbij in de eerste plaats gemikt op aanpassingen die op korte termijn haalbaar zijn én een relatief grote verbetering van de score teweeg brengen. Daarna wordt een finale score en een verbetertraject voor drie jaar opgesteld per rederij. De opstelling van de verbetertrajecten staat gepland na de lancering van de duurzaamheidserkenning. 

Lastenboek

Aan de erkenning werd een lastenboek gekoppeld. Het lastenboek omschrijft in detail welke VALDUVIS-scores leiden tot de duurzaamheidserkenning van de activiteiten van Belgisch vissersvaartuigen, wat er in de engagementsverklaring staat en hoe het voldoen aan de voorwaarden tot erkenning wordt opgevolgd. Het legt regels en normen vast die door marktdeelnemers moeten gevolgd worden om de duurzaamheidserkenning te mogen gebruiken bij het op de markt brengen van de aanvoer.
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03