Aanlandingsverplichting


Vanaf 1 januari 2019 ging de aanlandplicht volledig in voege. Het basisprincipe van de aanlandplicht is dat alle vangsten van soorten waarvoor een TAC bestaat, aan land gebracht moeten worden waardoor deze wetgeving dus ook geldt voor de ondermaatse vangsten. Ingeval het quotum in het gebied benut is, wordt daar de rest van het jaar de gehele visserij in het gehele gebied voor de vaartuigen die onder de aanlandplicht vallen, gesloten (Choke situatie). 

Intensief overleg tussen lidstaten in de regionale groepen met inbreng van de Europese adviesraden (AC’s) heeft ertoe geleid dat, afhankelijk van het vistuig en visgebied, er een aantal uitzonderingen op de aanlandplicht bestaan. Voorbeelden zijn de overlevingsuitzonderingen voor schol en rog en de uitzonderingen met een de-minimis, waarbij een beperkte hoeveelheid van een soort nog terug in zee gezet mag worden. Voor deze uitzonderingen vraagt de Europese Commissie om gegevens te verstrekken die de noodzakelijkheid van de gevraagde uitzondering aantonen. Het is daarom van belang dat deze gemeenschappelijke aanbevelingen wetenschappelijk onderbouwd worden. Voor de Vlaamse visserij gebeurt dit onder meer via projecten, maar ook door aanwezigheid op besprekingen van EAPO en AC’s met lidstaatgroepen en de Europese Commissie.

Op vraag van reders en schippers heeft de Rederscentrale Excelsheets per visgebied, per vistechniek opgesteld ter verduidelijking. De Excelsheets voor het jaar 2020 kunnen hieronder gedownloaded worden.

Dit is een interpretatie van de Rederscentrale. Voor meer informatie verwijzen we naar het bericht van 23/12/2019 van de Dienst Zeevisserij 'Aanvullende quotamaatregelen 2020 en aanlandingsplicht demersale visserijen 2020'.

Voor verdere vragen kan het secretariaat van de Rederscentrale gecontacteerd worden. 
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03